Arbetet påbörjades 2001 med ett projekt kallat ”Stockholmsprojektet” med medel från Stockholms stad. Stockholms Stad beslöt i april 2003 om en markanvisning i Älvsjö.

Planerna för äldreboendet i Älvsjöprojektet innefattade både senior- och vårdboende samt en samlings- och aktivitetslokal och själva byggandet beräknades att komma i gång under 2008.

Det planerade bygget ansågs ligga för nära järnvägsspåret och låg därmed i riskzonen om en olycka skulle inträffa därför beslöt länsstyrelsen att stoppa planerna vid årsskiftet 2007/2008.

Stockholms Stad ansåg att döva med vård dygnet runt behövde snabbt få en plats att bo på, bestämde sig för att ett allmänt vårdboende med en särskild avdelning för döva och dövblinda ska byggas i Hökarängen och processen har drivits på för snabbt och utan döva inblandade – det var på förhand dömt till att misslyckas.

När Älvsjöprojektet raserades insåg föreningen att behovet av seniorboendet kvarstod.
Så bildades en arbetsgrupp med representanter från bl.a. SDF, FSDB, SDR och SDP där man i arbetet beslöt de att ta kontakt med fastighetsförvaltaren Micasa, som förvaltar äldre- och seniorboenden åt Stockholm stad, för dialog gällande ett trygghetsboende och vårdboende med språkriktad profil liknande den som Micasa drev då – ett estnisk och ungerskt seniorboende.

Vi hade bra dialog med Micasa under processen och det framkom även olika alternativ.
Den 14 september 2010 fick vi ett glädjande besked att Micasa erbjuder fastigheten i Skärholmen som trygghetsboende som senare blev seniorboende enbart för döva och dövblinda. Beräknad inflyttning till lägenheterna beräknades då bli under 2013.

Nu hade man en samarbetspart och kunde därför söka på nytt ett projekt hos Arvsfonden för att sköta administrationen till äldreboenden för döva, vi beviljades ett 3 årigt projekt ”Seniorboende – Trygghetsboende för teckenspråkiga döva och dövblinda” och anställde en projektmedarbetare på 75%, Anette Pellebergs Löfgren samt en projektledare på 25% under första året, Britt Karmgård som tidigare arbetat med frågan länge.

Den 12 april 2013 var det invigning i huset och ett femtontal döva var redan inflyttade i Seniorboendet, senare dök det upp flera och med tiden fylldes huset med döva och personer med dövblindhet.